Zgodovina

ZGODOVINA DRUŠTVA

Društvo ostrostrelcev v Ljubljani temelji na večstoletni zgodovini. Prvi zapisi o obstoju strelskega društva v mestu izvirajo iz 16. stoletja, ko je bilo ustanovljeno zaradi potreb meščanov po obrambi pred Turki.

Že od samega začetka pa je poleg strelskih vaj organiziralo tudi različne družabno-zabavne prireditve. Tako je vse do ukinitve ob začetku 2. svetovne vojne igralo osrednjo vlogo v družbenem dogajanju v Ljubljani.

Leta 2015 smo z namenom nadaljevanja bogate tradicije odličnega strelstva v Ljubljani v duhu prvotnega ustanovili društvo z enakim imenom.

Pojav meščanskih strelskih društev v 15. in 16. stoletju je posledica potreb meščanov po ohranjanju reda in miru ter obrambi pred zunanjim sovražnikom. Urjenje z orožjem je bilo pogosto obveza vsakega za boj sposobnega meščana. Tovrstnim dejavnostim je bila naklonjena tudi gospoda, saj je iz vrst dobrih strelcev lahko po potrebi novačila vojake.1

Ljubljana je imela kot edina utrjena točka v poznosrednjeveški Kranjski, kamor so se okoliški prebivalci lahko zatekli v primeru nevarnosti, zlasti v času turških vpadov velik strateški pomen.2 Ker pa obzidje ne zadostuje za učinkovito obrambo, so se meščani organizirali in urili v uporabi strelnega orožja. V ta namen so postavili strelišče na vznožju grajskega hriba (na mestu današnje Waldorfske šole). Tamkajšnja ulica se še danes imenuje Streliška ulica.1

Dolgo je za najstarejši obstoječi pisni vir o obstoju meščanskega strelskega društva v Ljubljani veljal fragment iz Celovške kronike, ki govori o velikem strelskem tekmovanju 14. julija 1562. Na podlagi tega zapisa je Ljubljansko društvo ostrostrelcev (nemško Rohrschützen Gesellschaft; v tekstu bomo uporabljali slovenski prevod) leto 1562 štelo kot začetek svojega obstoja.2 Toda v sodnem zapisniku iz leta 1551 lahko zasledimo, da strelsko društvo prosi mestni svet za sukno za hlače, ki je bilo tedaj pogosta nagrada za dobre strelce. Iz tistih časov se je ohranila tudi prošnja vojvodi Karlu za ustanovitev strelskega društva v Ljubljani. Ker je društvo tedaj že obstajalo, gre bržkone za željo po njegovi uradni potrditvi. V nekaterih virih zasledimo tudi, da je bilo strelišče leta 1568 že zelo dotrajano, iz česar lahko sklepamo, da je starejše, kot smo sprva mislili.1,3

Zavedajoč se pomena izurjenih strelcev za obrambo meje pred turško nevarnostjo je vladar notranjeavstrijskih dežel nadvojvoda Karel II. leta 1570 meščanskim strelskim društvom odobril t. i. »strelski dinar« (Schießgeld). Ljubljansko društvo ostrostrelcev je od ljubljanskega vicedoma (deželnega namestnika) na ta račun letno prejemalo 15 goldinarjev, enako vsoto pa je prispevalo tudi mesto. Leta 1587 so meščani ob podpori vicedoma zaprosili vlado v Gradcu za povišanje sredstev. Število strelcev se je namreč do takrat povišalo na trideset, poleg tega pa so se tudi drugi meščani želeli preizkusiti v tej »viteški umetnosti« in pridobljene veščine »uporabiti proti dednemu sovražniku.« Številni interesenti bi zaradi pomanjkanja denarja ostali praznih rok, kar jih je odvrnilo od streljanja. Manjkalo je tudi sredstev za vzdrževanje strelišča. Opozorili so, da prejemajo strelišča v Kamniku, Novem mestu in Kranju enako vsoto kot ljubljansko, kar je glede na večje število potencialnih strelcev v Ljubljani nepravično. Kot dodatno prednost so navedli, da bi streljanje mlade odvrnilo od škodljivih razvad, kot sta hazardiranje in pijančevanje. Prošnja je očitno naletela na gluha ušesa, saj so leta 1595 ponovno zaprosili za dodatnih 30 goldinarjev letno za streljanje z mušketami in risanicami. Gradec je tokrat prošnji ugodil.

Ljubljansko društvo ostrostrelcev je omenjeno tudi v Slavi vojvodine Kranjske (1689). Valvasor poroča, da so imeli meščani, plemiči in deželni uradniki vsak svoje strelišče. Meščani so imeli strelske vaje poleti vsako nedeljo, vsak nov meščan pa jih je moral redno obiskovati dve leti. Mesto je plačevalo poročnika, ki jih je uril v streljanju. Dovoljenje za odprtje strelske sezone je podal mestni svet, ki so ga strelci pogosto prosili za sredstva za popravila strelišča.2

Žal pa je med strelci in mestnim vodstvom pogosto prihajalo do sporov. V virih iz začetka 18. stoletja je videti, da so bile glavni vir nesoglasij številne nepravilnosti v izvedbi strelskih tekmovanj, nesposobnost, koristoljubje in samovolja strelskih mojstrov, možnost odkupa posameznikov od strelske obveze in močno okrnjen obseg urjenja, ki ni več moglo zagotavljati ustrezne stopnje izurjenosti. Zaradi nezdravih odnosov je bilo strelišče vedno manj obiskano. Strelci so bili enotnega mnenja, da lahko strelski mojster postane samo izkušen strelec, ki bo skrbel za red in se izogibal prepirom. Od deželne oblasti so zahtevali uzakonjen strelski red. Prejeli so ga 25. aprila 1711, spisal pa ga je sam vicedom Franz Anton grof Lanthieri. Poleg pravil strelskega urjenja in tekmovanj, kazni za prekrške, varnostnih ukrepov ter nekaterih drugih odredb je strelcem podelil pravico, da si sami izvolijo strelskega mojstra.1,2

Leta 1737 so na mestu starega zgradili novo strelišče. Šlo je za skromno leseno stavbo s strelskimi pulti v pritličju, streliščem in klubskimi prostori v prvem nadstropju. V slednjih so organizirali slavnostne sprejeme, bankete, plese in zabave, služila pa je tudi kot čitalnica za člane.1 Njegovo ilustracijo vidimo na poslikani tarči iz leta 1785 (Slika 1).2 Poslikane tarče so sicer neprecenljiv zgodovinski vir podatkov o življenju, dogodkih, običajih in navadah tako ljubljanskih strelcev kot takratne družbe nasploh. Večinoma gre za z oljem poslikane lesene plošče, pri nekaterih pa je slika na papirju in nalepljena na leseno ploščo. Tarče so večinoma opremljene z letnicami in napisi, ki razkrivajo namen streljanja, ime strelca in naročnika. Najstarejša med njimi nosi letnico 1719.4

Slika 1: Poslikane tarče iz 18. stoletja. Od leve proti desni: 1. tarča z motivom habsburškega orla in polža (1719); 2. tarča z motivom strelca z medaljo z napisom v nemščini: »Dobra cev in ostro oko ter trdna roka zraven lahko dajo vsakemu strelcu čast in slavo, pa še nagrado.« (1765); 3. tarča z ilustracijo leta 1737 zgrajenega ljubljanskega strelišča (1785).

Po bitki pri Sisku (1593) so z usihanjem turške nevarnosti in pojavom rednih vojska strelska društva začela izgubljati svoj obrambni značaj in postajala izključno sredstvo zabave in rekreacije premožnejših meščanov, ki so se jim pridružili mestni in podeželski plemiči. Tudi Društvo ljubljanskih ostrostrelcev se je do 19. stoletja preobrazilo v ekskluzivno društvo ljubljanske smetane.3 Razen strelskih vaj je organiziralo slavnostne strelske prireditve z nagradnimi streljanji, pogosto ob praznikih, obletnicah ali drugih posebnih dogodkih. Srečanja so popestrili tudi z drugimi oblikami družabnega življenja, kot so zabave, svečane pojedine in plesi. Udeleževali so se jih predvsem višji sloji meščanstva.1

Delovanje društva je bilo v 18. stoletju zelo razgibano, trdimo pa lahko celo, da je bilo pomemben nosilec družabnega življenja v Ljubljani. Strelska sezona je navadno trajala od konca aprila oziroma začetka maja do konca avgusta. Društvo je med drugim prirejalo prosta streljanja, na katera so povabili strelce iz drugih kranjskih strelišč, pa tudi Štajerske, Koroške, Tirolske, Gorice in Trsta. Streljanja med 12. in 16. junijem 1791 se je na primer udeležilo poleg 73 domačih tudi 56 gostujočih strelcev. Ljubljansko strelišče je postalo pomembno stičišče strelcev južne Avstrije. Prav tako so Ljubljančani hodili tekmovat na tuja strelišča. O njihovih uspehih v Gradcu leta 1789 so poročale tudi Vodnikove Novice: »Eden je sredno piko iz tarzhe izstrelil, drugi trie so narblishej strelili tedaj vse shtir narvezhi stave dobili. Perva stava potegne sto inu petdeset goldinarjev. Tako povejo pisma iz Gradca.«2

Leta 1804 so na mestu dotrajanega starega zgradili novo strelišče. Dela so stala 18860 goldinarjev in 45 krajcarjev, od katerih je 2000 goldinarjev prispeval mecen baron Žiga Zois. Trgovec Valentin Dreo je podaril 1000 goldinarjev, ključno vlogo pa je igral tudi pri gradbenih delih. Višji strelski mojster in slikar Andreas Herlein je poleg denarnega prispevka 250 goldinarjev okrasil fasado s freskami, nove prostore pa z 39 oljnimi portreti ljubljanskih strelcev (Slika 2). Slavnostnega otvoritvenega streljanja so se udeležili gostje s Štajerske, Koroške, Tirolske in Trsta. Trajalo je od 21. do 26. julija 1805, zaključili pa so ga z gala plesom v zgornjih klubskih prostorih strelišča, za katerega so prodali kar 400 vstopnic.2

Slika 2 Baron Žiga Zois (levo) in Valentin Dreo (desno). Avtor portretov je slikar in strelec Andreas Herlein (ok. 1806).

Med koalicijskimi vojnami so leta 1808 v notranji Avstriji začeli kot dopolnilo redni vojski ustanavljati enote brambovcev (Landwehr). Pri tem je sodelovalo tudi ljubljansko društvo ostrostrelcev, višji strelski mojster Valentin Dreo pa je bil za domoljubno dejavnost celo nagrajen s častno zlato medaljo. V času Ilirskih provinc (1809-1813) je delovanje društva zamrlo, čemur je botrovala proavstrijska usmerjenost članov in nezaupljivost francoskih oblasti do oboroženih domačinov.1,2

Ljubljanski strelci so navdušenje ob odhodu Francozov in ponovnem nastopu avstrijske oblasti izrazili z velikim slavnostnim streljanjem 21. novembra 1813 in plesom, ki se ga je udeležilo preko 400 ljudi.2 Streljanje so organizirali tudi med 10. in 12. julijem 1814 v čast pariškega mirovnega sporazuma in 22. maja 1816 ob obisku cesarja Franca I. Iz tega časa sta ohranjeni prvi tarči s slovenskim napisom, ki se glasi: »Odrešen je svet železnih nadlog, smo Francovi spet, zahvalen si Bog.« (Slika 3)3

Zgodovinski tarči
Slika 3 Tarči, nastali po odhodu Francozov. Leva upodablja angela s trobento in nosi napisa “Zmagovalcem pri Aspernu” in “Na dan navzočnosti Franca I., 22. maja 1816.” Desna upodablja par v gorenjski narodni noši in je ena od prvih dveh tarč z napisom v slovenskem jeziku: »Odrešen je svet železnih nadlog, smo Francovi spet, zahvalen si Bog« (1814).

Pomembno leto v zgodovini društva je bilo 1833, ko so izdali nov statut in strelski red ter temeljito spremenili njegovo ureditev. Vodstvo je bilo po novem sestavljeno iz direktorja, višjega in nižjega strelskega mojstra, dveh pomočnikov in tajnika. Člane vodstva so volili vsako leto znova. To leto je bil za višjega strelskega mojstra izvoljen Andrej Smole, prijatelj Franceta Prešerna. Zanimivo je, da je bil na isti položaj leta 1847 izvoljen Blaž Crobath, pri katerem je Prešeren opravljal pripravništvo.2

Sicer pa so se slavnostne strelske prireditve zdaj vrstile skoraj vsako leto, včasih celo večkrat na sezono. 19. novembra 1856 je strelišče obiskal celo cesar Franc Jožef I., ki je šestkrat ustrelil na tarčo. Tarča se žal ni ohranila.

Ljubljanski strelci so postali še bolj dejavni v poskusih povezati strelce sosednjih strelišč v tesnejšo druščino, pri čemer so se še posebej navdušili nad tržaškimi. Leta 1861 so tržaški strelci na slavnostno streljanje ob cesarjevem obisku povabili ljubljanske, ti pa so povabilo še isto leto vrnili. V zahvalo za gostoljubnost so Ljubljančani Tržačanom podarili častni prapor, ti pa so jim v zameno dali poslikano spominsko tarčo z napisom »V spomin na dneve bratenja« (Slika 4).1,2

Ljubljansko društvo ostrostrelcev je bilo tesno povezano tudi s sorodnimi domačimi društvi. Veliko članov je bilo denimo včlanjenih tudi v leta 1820 ustanovljeno Ljubljansko strelsko društvo za streljanje z zračno puško (Bolzschützengesellschaft). Še starejše je sodelovanje z Ljubljanskim lovskim društvom, ki je od ustanovitve leta 1795 dalje namenjalo društvu ostrostrelcev letno 9 goldinarjev za spodbujanje in razvoj strelstva. Ostrostrelci so sodelovali tudi z vojaškim streliščem pod Golovcem.1,3

Zgodovinske tarče
Slika 4: Tri tarče iz 19. stoletja. Od leve proti desni: 1. tarča s podobo konjskega zaupnika, ki jo je naslikal Jurij Tavčar (1847); 2. tarča, ki upodablja strelca s pištolo in moškega z laterno – napis nad desnim moškim se glasi: »Že dolgo iščem trudoma in vztrajno strelca, ki ne pozna izgovora,« strelec pa se izgovarja: »Če ne bi bila krogla slabo ulita, bi bil zdaj zadel sredino« (1. polovica 19. stoletja); 3. spominska tarča, ki simbolizira pobratenje Ljubljane in Trsta in so jo tržaški strelci podarili ljubljanskim (1861).
Še posebej slavnostno je bilo za Ljubljansko društvo ostrostrelcev leto 1862, ko so praznovali svojo 300. obletnico. Glavna jubilejna prireditev se je pričela 13. julija 1862 z mašo in posvetitvijo novega prapora, ki so ga strelci dali izdelati na Dunaj (Slika 5). Poleg strelcev so bili prisotni deželni glavar (Landeshauptmann) baron Codelli, župan Ambrosch, predstavniki mestnega sveta, visoki vojaški častniki in številna publika. Glasbo je zagotovila godba ljubljanskega 17. pehotnega polka in moški pevski zbor Filharmoničnega društva. Opoldne je sledilo kosilo v klubskih prostorih strelišča, uro kasneje pa se je pričelo tekmovanje v streljanju. Poleg 45 domačih se ga je udeležilo 34 strelcev iz Aflenza, Sankt Lorenza, Bruck an den Mur, Gradca, Maribora, Celja, Slovenske Bistrice, Celovca, Trsta, Gorice, Litije, Novega mesta in Tržiča. Dan so zaključili z zabavo na vrtu gostilne Na zelenem griču. Skupno so do konca slavja 15. julija izstrelili 6000 strelov. Spominsko nagrado (srebrn pokal) je prejel Miroslav Vilhar, ki je za to priložnost dal izdelati tudi spominsko tarčo (Slika 6). Prvo denarno nagrado 6 dukatov s praporom je dobil nižji strelski mojster Hostonski iz Celja. Po podelitvi nagrad so se strelci udeležili slavnostnega sprevoda skozi Ljubljano, ki ga je spremljalo tisoče gledalcev. Pot jih je vodila od Glavnega trga (današnji Mestni trg) do parka Zvezda, kjer so pozdravili zaščitnico prapora (Fahnenmutter) baronico Codelli. Nato se je odpravila do Brega, do stanovanja višjega strelskega mojstra, ki so mu prapor izročili v varstvo. Godba je odigrala še nekaj pesmi, ob zvokih državne himne pa so priredili še ognjemet. Dan so zaključili s svečano večerjo na Loserjevem vrtu.2
Prapor društva
Slika 5 Prapor Ljubljanskega društva ostrostrelcev, izdelan na Dunaju. Ena stran ima podlago iz zelene svile. V levem zgornjem kotu stoji grb Kranjske, v desnem pa grb Ljubljane. Na sredini je s hrastovimi listi obdana tarča iz bele svile. Za njo sta prekrižani mušketi in samostrel s puščicami. S tarče visi rog s smodnikom. Na beli strani prapora je s hrastovimi listi obdan citat iz Celovške kronike, ki poroča o strelskem tekmovanju 14. julija 1562 in na podlagi katerega društvo praznuje obletnico obstoja.
Zgodovinski tarči
Slika 6 Tarči, izdelani ob 300-letnici društva (1862). Leva prikazuje merilca zadetkov. Desna prikazuje skupino kokoši s petelinom in slovenskim pregovorom »Tudi slepa kura najde zrno,« nosi pa ime graščaka Miroslava Vilharja. V nobeno od tarč niso streljali.

Cesar Franc Jožef I. je Ljubljanskemu društvu ostrostrelcev ob tej slavnostni priložnosti podaril svoj doprsni kip iz brona. Slavja ob odkritju kipa so se udeležili tudi gostje iz Köflacha, Celovca, Tržiča, Litije, Novega mesta, Idrije, Celja, Trsta in Gorice. 15. avgusta ob sedmih zjutraj so se člani moškega pevskega zbora Filharmonične družbe zbrali pred stanovanjem svojega predstojnika. Nato so v spremstvu godbe in dveh predstavnikov Ljubljanskega društva ostrostrelcev odšli do stanovanja višjega strelskega mojstra dr. Emila Ritter von Stöckla na Bregu, kjer so jih že pričakovali strelci. Sprevod se je odpravil ob pol osmih. Na njenem čelu je bila godba, za njo pražnje oblečeni moški zbor, nato tržaški strelci in ostali gostje, zadnji pa so hodili ljubljanski strelci s svojim praporom. Obdana z množico gledalcev se je povorka premaknila čez Šentjakobski most, Stari trg, Mestni trg, skozi Poljane in čez Kasarniški most (danes Šenpetrski) do cerkve sv. Petra, ker je bila sveta maša. Zatem so se strelci odpravili na strelišče, ki je bilo za to priložnost okrašeno s prapori, rožami, girlandami, grbi in ščiti. Tam se je zbrala smetana ljubljanske vojaške in civilne oblasti, med njimi deželni glavar (Landeshauptmann) baron Codelli z ženo, župan Ambrosch in predstavniki mestnega sveta. Ob desetih je prispel zaščitnik Ljubljanskega društva ostrostrelcev nadvojvoda Ernst z vodstvom društva. Višji strelski mojster Ritter von Stöckl je praznovanje odprl s slavnostnim govorom, sledili so recitali in petje pesmi. Opoldne so se vsi zbrali na kosilu v bogato okrašenih klubskih prostorih strelišča. Največ pozornosti so zbudili prapori Andreja Turjaškega, zmagovalca bitke pri Sisku, ki jim jih je prav za to priložnost posodil kranjski deželni muzej. Ob dveh je prvi strel nadvojvode Ernsta naznanil pričetek tekmovanja. Hvaležni strelci so cesarju poslali tudi telegram zahvale za njegovo darilo. Na tekmovanju je 82 domačih in tujih strelcev izstrelilo skupno 8395 strelov.2

V poročilih o dejavnostih Ljubljanskega društva ostrostrelcev iz tistega časa njih je čutiti močno naklonjenost habsburški oblasti. Ta se odraža tudi v izraziti politični obarvanosti slavnostnih dogodkov, kot je bilo vsakoletno streljanje ob rojstnem dnevu cesarja Franca Jožefa I. Pravzaprav je bilo Ljubljansko društvo ostrostrelcev ena najtrdnejših postojank nemštva. Člani so namreč pretežno izhajali iz avstrijske ali pro-avstrijsko usmerjene ljubljanske gospode (trgovci, obrtniki, višji uradniki, odvetniki, častniki, posestniki, industrialci, plemiči…). Vendarle pa v društvu zaznamo tudi znamenja slovenstva, kot so poslikane tarče s slovenskimi napisi. Ena od njih je tarča Miroslava Vilharja, premožnega graščaka naprednih idej, ki je izdajal prvi slovenski politični časopis Naprej (Slika 6). V vrstah ostrostrelcev je bilo vedno nekaj slovensko zavednih članov, ki pa zaradi prevladujoče nemške večine niso mogli priti do izraza. Velja pa omeniti, da se v strelstvu ni tako močno izrazila polarizacija na slovenska in nemška društva kot na primer v telovadbi.1,2,3

Med avstrijsko-prusko vojno leta 1866 je Ljubljansko društvo ostrostrelcev skupaj s člani Turnvereina in Južnega Sokola sodelovalo v meščanski straži, ki je pomagala skrbeti za red in mir v mestu.2,3

Ljubljanski strelci so se julija 1868 udeležili III. nemškega zveznega streljanja na Dunaju, kjer so poželi precej uspeha. Avgusta 1875 se je 14 strelcev udeležilo zveznega streljanja v Stuttgartu, kjer so v različnih disciplinah osvojili kar 17 nagrad.2

Leta 1876 je Ljubljansko društvo ostrostrelcev dobilo novo strelišče pod Rožnikom (na mestu današnjega gozdarskega inštituta), za katerega so del sredstev pridobili z organizacijo loterije (Slika 7). Na slavnostnem streljanju ob otvoritvi novih prostorov 27. avgusta se je streljalo na 175 in 300 metrov. Skupno je v dveh dneh padlo 4200 strelov. Zanimiv je poudarek, da so tokrat z izjemo dveh prednjač streljali z zadnjačami, večinoma sistema Werndl.2

strelišče 1876
Slika 7 Strelišče pod Rožnikom, zgrajeno leta 1876.
Cesarjeva tarča
Slika 8 Tarča s cesarjevim zadetkom (1883).
Leta 1880 se je društvo pridružilo novoustanovljeni Avstrijski strelski zvezi (Österreichische Schützenbunde).2 15. julija 1883 je strelišče ponovno obiskal cesar Franc Jožef I. Tarča z njegovim zadetkom se je ohranila do danes (Slika 8). Zadnje večje tekmovanje pred 1. svetovno vojno so priredili med 24. in 30. junijem 1912 ob 350. obletnici društva. Prireditve sta se udeležila tudi deželni predsednik Schwarz in ljubljanski župan Ivan Tavčar.1

Po 1. svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske je društvo uradno spremenilo svoje ime iz Rohrschützen Gesellschaft v Društvo ljubljanskih ostrostrelcev in avstrijstvo zamenjalo za jugoslovanstvo.5,6 Bilo je eno od kar 21 strelskih društev, ki so v medvojnem obdobju obstajala v Ljubljani na tej ali drugi točki. Leta 1924 so se tovrstna društva povezala v Strelsko zvezo Kraljevine SHS.5

29. maja 1932 so strelci praznovali 370. obletnico društva in ob tej priložnosti izstrelili 3355 strelov. Leta 1935 so praznovali 80. rojstni dan priljubljenega peka in višjega strelskega mojstra Jeana Schreya, na kar nas spominja tudi spominska tarča z njegovim portretom in imeni vseh takratnih pomembnejših članov društva (Slika 9). Zadnje večje tekmovanje so organizirali leta 1937 ob 375. obletnici obstoja. Iz tega dogodka izhaja najmlajša med poslikanimi tarčami.1

Leta 1940 je Ljubljansko društvo ostrostrelcev zaradi bližajoče se vojne prenehalo z delovanjem.7

Zgodovinske tarče
Slika 9 Poslikane tarče iz medvojnega obdobja. Leva ima naslikan stari jugoslovanski grb (1925). Srednja nosi podobo višjega strelskega mojstra Jeana Schreya (1937). Desna je nastala ob slavnostnem streljanju ob 375. obletnici nastanka društva in je najmlajša med ohranjenimi tarčami (1937). Zanimivo je, da vse tarče nosijo tudi imena strelcev, katerih zadetki na tarči so oštevilčeni.

Društvo ljubljanskih ostrostrelcev je kot ena najstarejših tovrstnih organizacij v Evropi bistven del kulturne zgodovine mesta Ljubljane, pa tudi Slovenije nasploh. Že v zgodnjem obdobju nastanka je poleg obrambnega namena gojilo razne oblike druženja, sčasoma pa se je uveljavilo kot eno najmočnejših žarišč družabnega in športno-rekreativnega življenja v mestu.8

Literatura

  1. Železnik, M. ur., 1980. Poslikane tarče. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana.
  2. Radics, P., 1883. Geschichte der Rohrschützen-Gesellschaft des k. k. priv. Landes-Hauptschießstandes Laibach. Ljubljana: Rohrschützen-Gesellschaft.
  3. Pavlin, T., 2003. Društvo ostrostrelcev v Ljubljani. V: Cvirn, J. ur. Slovenska kronika XIX. stoletja 1861-1883. Ljubljana: Nova revija.
  4. Zalar, F., 1985. Slikar Jurij Tavčar in Društvo Ljubljanskih ostrostrelcev. Kronika, 33 (2-3), 219-222.
  5. Pavlin, T., 2002. Športne organizacije v Ljubljani do druge svetovne vojne v luči statistike in pravilnikov. Kronika, 50 (3), 385-402.
  6. Pavlin, T., 2005. Zanimanje za šport je prodrlo med Slovenci že v visoke sloje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
  7. Bohinc, J. in Vodičar, J., 2014. Športno strelstvo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
  8. Strmole, S., Progar, E., Zalar, F., ur., 1998. Pol stoletja strelske zveze Slovenije: kronika dogajanj med leti 1948 in 1998. Ljubljana: Strelska zveza Slovenije.

Strelišče

Svojim članom omogočamo redno streljanje na največjem ljubljanskem strelišču na Dolenjski cesti, organiziramo tekme, srečanja, članom pomagamo z nasveti in treningi, veliko naporov pa vlagamo v združevanja v pomembnejše veteranske in športno strelske organizacije, da bi članom omogočili čim več različnih možnosti treningov in tekem na različnih prizoriščih, v različnih disciplinah in na različnih razdaljah.

Uspehi

Naši člani žanjejo uspehe na večjih tekmah po Sloveniji in tudi v tujini, na naših druženjih pa skrbimo za zdravo tekmovalnost v okviru prijetnega druženja za vse člane, ne glede na staž, strelske dosežke ali znanje. Z več kot dvesto aktivnimi člani se uvrščamo med največja strelska društva v državi.